Maurice DENIS.《Hélène与Nicole de Castéra肖像》,1920

已售

Maurice DENIS (1870-1943)
《Hélène与Nicole de Castéra肖像》,1920
纸板油画
署名并标注日期与右下
高: 52 厘米 - 宽 : 37 厘米
边缘有小缺损

参考数据:: 921.0054
这幅画作从未对公众展示,它于1921年由艺术家赠与 René de Castéra先生。艺术家为 Castéra 家族创作了大幅群像画。这一群像画后来由 Gaston de Castéra 先生赠与 Maurice Denis Le Prieuré 博物馆。(高:120厘米 - 宽: 180厘米).参考数据 : 921.0051.

再次感谢 Claire Denis女士提供相关信息。

Provenance :

  • 数量  1
  • 参照号码 Expertissim : 2012110850