Edouard Detaille. 15本分册

已售

Edouard DETAILLE (1848-1912) - Jules RICHARD

« L’Armée française. Types et uniformes »(法国军队。种类与制服)。
一大组15本分册,每本置于纸版书壳并带有仿摩洛哥皮的标签。
部份版画涂上水彩。Boussod, Valadon与Cie 发行

高:50厘米 – 宽:36厘米

品相良好

Provenance :

  • 数量  1
  • 参照号码 Expertissim : 2014010153