César DOMELA.几何构图,石印版画两幅

已售

César DOMELA (1900-1992)

几何构图,1977 (两幅同样的画作 )

彩色石印版画,满印
署名于右下,标注日期及限量编号: 218/250, 231/250.
高: 65,5 厘米 - 宽: 49 厘米
背面有轻微泛黄

Provenance :

  • 数量  2
  • 参照号码 Expertissim : 2012100440