Bernard-Albin Gras, André René Ravel发行 205款式镀镍桌灯

已售

Bernard-Albin GRAS, André René Ravel 发行


N° 205款式携带式钢质镀镍桌灯,双灯臂,带固定夹,抛物面弯曲反射层,锻铁镀镍之金字塔形底座

1921年之设计图


高:86厘米 – 大灯臂:60厘米 – 小灯臂:20厘米

电力装置重作

参考书籍:
- La lampe Gras, Tessonnière (Didier), éd. Norma相似款式转载页74

Provenance :

  • 数量  1
  • 参照号码 Expertissim : 2014061165