Asahi Pentax-Spotmatic相机

已售

Asahi Pentax-Spotmatic相机, obj. Super Takumar 50mm-f 1,4

Provenance :

  • 数量  1
  • 参照号码 Expertissim : 2014070995